Algemene voorwaarden

KvK: 82142645 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor elk contact en alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten, offertes en overeenkomsten tussen Schrijfkantoor Jireël Verhage en Opdrachtgever.

Treed Opdrachtgever op namens een derde partij? Dan gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om de derde partij te informeren. In geval van schade of verplichtingen die niet nagekomen zijn, blijft Opdrachtgever aansprakelijk, ook als dat komt door de derde partij.

Geheimhouding

1.1 Schrijfkantoor Jireël Verhage houdt alle gegevens van Opdrachtgever geheim die het door de opdracht heeft gekregen, waarvan het weet of het kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt na de beëindiging van de opdracht ook.

Offerte, offertekosten en aanbiedingen

2.1 Iedere door Schrijfkantoor Jireël Verhage uitgebrachte offerte is vrijblijvend en geldt voor 1 maand.

2.2 Op grond van de door Opdrachtgever verstrekte informatie maakt Schrijfkantoor Jireël Verhage een offerte. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en waarheidsgetrouw daarbij alle noodzakelijke informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft gegeven.

2.3 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Schrijfkantoor Jireël Verhage komt pas tot stand doordat Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de opdrachtnemer heeft geaccepteerd, of doordat Schrijfkantoor Jireël Verhage een klus en/of offerte van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Als er sprake is van een samengestelde prijsopgave, is Schrijfkantoor Jireël Verhage niet verplicht een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te doen.

2.5 Schrijfkantoor Jireël Verhage kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt dat de offertes of aanbiedingen, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Overeenkomst, opdracht en opdrachtbevestiging

3.1 Een opdracht kan mondeling, telefonisch, via e-mail of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij een schriftelijke opdracht. Indien er sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden de leveringsvoorwaarden/algemene voorwaarden en de condities waarop Schrijfkantoor Jireël Verhage gebruikelijk levert, tenzij iets anders is overeengekomen.

3.2 Als een opdracht een looptijd van meer dan een jaar heeft, behoudt Schrijfkantoor Jireël Verhage het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; Schrijfkantoor Jireël Verhage zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.

3.3 In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen schrijfkosten, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Concepttekst en correctieronde

4.1 Als de levering een tekst is, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en een eenmalige herziening (correctieronde) naar aanleiding van overleg of feedback van Opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de concepttekst zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze zullen dan ook apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Schrijfkantoor Jireël Verhage.

4.2 Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij samen met Opdrachtgever iets anders is overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van opdracht

5.1 Als een opdracht na de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging en wordt (indien nodig) in een aparte offerte opgenomen.

5.2 Als door gewijzigde omstandigheden bij Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Schrijfkantoor Jireël Verhage niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Schrijfkantoor Jireël Verhage heeft dan wel recht op betaling voor de gedane schrijfarbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3 In geval van overmacht bij Schrijfkantoor Jireël Verhage zal deze daarvan mededeling doen of laten doen aan Opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Opdrachtgever heeft de verplichting om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte te betalen.

Leveringen

6.1 De datum waarop een opdracht opgeleverd dient te worden, wordt in overleg tussen beide partijen bepaald.

6.2 Schrijfkantoor Jireël Verhage heeft een plicht tot levering, geen resultaatplicht. Dat houdt in dat de teksten genoemd in de overeenkomst/offerte geleverd moeten worden, maar dat er geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden gegeven wordt.

Betaling

7.1 Facturen worden digitaal verzonden per e-mail.

7.2 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Schrijfkantoor Jireël Verhage betaling in termijnen vragen.

7.3 De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt.

7.4 De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Wordt de factuur niet binnen die termijn betaald door Opdrachtgever? Dan volgen maximaal drie herinneringen voor inschakeling van een incassobureau.

7.5 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Auteursrechten

8.1 Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Schrijfkantoor Jireël Verhage.

8.2 In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent Schrijfkantoor Jireël Verhage bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht. En wel enkel voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven, ook als dit medium onder hetzelfde bedrijf als dat Opdrachtgever valt.

8.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Schrijfkantoor Jireël Verhage brengen en Schrijfkantoor Jireël Verhage moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

8.4 Schrijfkantoor Jireël Verhage behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die het toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Schrijfkantoor Jireël Verhage heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Schrijfkantoor Jireël Verhage behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in het portfolio of via andere promotiekanalen.

Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden, onzorgvuldigheden fouten en onvolledige informatie en accepteert de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Schrijfkantoor Jireël Verhage tegen elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet van Schrijfkantoor Jireël Verhage. Opdrachtgever is altijd zelf eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

9.2 Schrijfkantoor Jireël Verhage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Schrijfkantoor Jireël Verhage. Voor het geval wordt geoordeeld dat Schrijfkantoor Jireël Verhage geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Schrijfkantoor Jireël Verhage jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

9.3 Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen van kracht.

9.4 Schrijfkantoor Jireël Verhage streeft altijd naar het leveren van goed werk in overeenstemming met professionele normen en in overeenstemming met de briefing, opdrachtomschrijving en/of offerte. Helaas zijn fouten, ook bij een tekstschrijver, menselijk. Fouten in een publicatie vallen dan ook niet onder de verantwoording van Schrijfkantoor Jireël Verhage. Gelukkig komen fouten niet vaak voor. Mocht Opdrachtgever ze toch tegenkomen dan zullen ze zonder extra kosten worden gecorrigeerd.

Geschillen

10.1 Als zich tussen Opdrachtgever en Schrijfkantoor Jireël Verhage een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

10.2 Op elke overeenkomst tussen Schrijfkantoor Jireël Verhage en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.