Algemene voorwaarden

KvK: 82142645 

Veel blabla, wel nodig

Deze algemene voorwaarden gelden voor elk contact en alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten, offertes en overeenkomsten tussen Schrijfkantoor Jireël Verhage en Opdrachtgever.

Treed Opdrachtgever op namens een derde partij? Dan gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om de derde partij te informeren. In geval van schade of verplichtingen die niet nagekomen zijn, blijft Opdrachtgever aansprakelijk, ook als dat komt door de derde partij.

Mondje dicht

1.1 Schrijfkantoor Jireël Verhage houdt alle gegevens van Opdrachtgever geheim die het door de opdracht heeft gekregen, waarvan het weet of het kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook gewoon na de beëindiging van de opdracht. Lijkt me logisch.

Hoe we zaken doen

2.1 Iedere door Schrijfkantoor Jireël Verhage uitgebrachte offerte is vrijblijvend en geldt voor 1 maand.

2.2 Op basis van de door Opdrachtgever gegeven informatie maakt Schrijfkantoor Jireël Verhage een offerte. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en waarheidsgetrouw daarbij alle belangrijktste informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft gegeven.

2.3 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Schrijfkantoor Jireël Verhage gaat in zodra Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte accepteert, of doordat Schrijfkantoor Jireël Verhage een klus en/of offerte van de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt.

2.4 Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5 Schrijfkantoor Jireël Verhage kan niet aan een offerte worden gehouden indien Opdrachtgever begrijpt dat de offerte een vergissing of gekke typefout bevat. Kan wel eens gebeuren, toch.

Ik ben de moeilijkste niet

3.1 Een opdracht kan ook mondeling of telefonisch worden gegeven. Bij dit soort afspraken zijn gewoon dezelfde voorwaarden van toepassing als bij een schriftelijke opdracht. Als er sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden de leveringsvoorwaarden/algemene voorwaarden en de condities waarop Schrijfkantoor Jireël Verhage normaal gesporken levert, tenzij iets anders is afgesproken.

3.2 Als een opdracht een looptijd van meer dan een jaar heeft, heeft Schrijfkantoor Jireël Verhage het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen. Schrijfkantoor Jireël Verhage zal de opdrachtgever hierover natuurlijk op tijd informeren.

3.3 In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen schrijfkosten, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden. Lees je vanzelf terug.

Een check is altijd fijn – eentje dan

4.1 Als de levering een tekst is, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en een eenmalige check (correctieronde) naar aanleiding van overleg of feedback van Opdrachtgever. Meer checks of wijzigingen van de concepttekst zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze zullen dan ook apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Schrijfkantoor Jireël Verhage.

4.2 Ook bij andere leveringen is in principe één check in de prijs inbegrepen, tenzij samen met Opdrachtgever iets anders is afgesproken. Niet gek, toch.

Omdat je nooit weet hoe het leven loopt

5.1 Als een opdracht na de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging en wordt (als dat per se nodig is) in een aparte offerte opgenomen.

5.2 Als door gewijzigde omstandigheden bij Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Schrijfkantoor Jireël Verhage niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Schrijfkantoor Jireël Verhage heeft dan wel recht op betaling voor de gedane schrijfarbeid en op de rest van het afgesproken bedrag.

5.3 In geval van overmacht bij Schrijfkantoor Jireël Verhage zal het daarvan mededeling doen of laten doen aan Opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Als het langer dan twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Opdrachtgever heeft de verplichting om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte gewoon te betalen. Wel zo fair.

Ik lever op tijd

6.1 De datum waarop een opdracht opgeleverd dient te worden, wordt in overleg tussen beide partijen bepaald.

6.2 Schrijfkantoor Jireël Verhage heeft een plicht tot levering, geen resultaatplicht. Dat houdt in dat de teksten genoemd in de overeenkomst/offerte geleverd moeten worden, maar dat er geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden gegeven wordt. Weet je dat ook.

Centen

7.1 Facturen worden digitaal verzonden per e-mail.

7.2 Bij langdurige of gigantische opdrachten kan Schrijfkantoor Jireël Verhage betaling in termijnen vragen.

7.3 De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt.

7.4 De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Wordt de factuur niet binnen die termijn betaald door Opdrachtgever? Dan volgen maximaal drie herinneringen voor inschakeling van een incassobureau.

7.5 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Lijkt me gek als het zover komt, maar het kan maar gezegd zijn.

Mijn rechten als schrijver

8.1 Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Schrijfkantoor Jireël Verhage.

8.2 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht laten weten aan Schrijfkantoor Jireël Verhage en Schrijfkantoor Jireël Verhage moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is trouwens geen overwegend bezwaar.

8.4 Schrijfkantoor Jireël Verhage heeft het recht ook geschreven stukken voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever in staat. Schrijfkantoor Jireël Verhage behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in het portfolio of via andere promotiekanalen. Bjvoorbeeld op de website of social media. Logisch, toch. Opdrachtgever vertelt vast zelf ook trots over zijn werk.

Als het onverhoopt misgaat

9.1 Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden, onzorgvuldigheden fouten en onvolledige informatie en accepteert de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij stelt Schrijfkantoor Jireël Verhage nooit aansprakelijk op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet van Schrijfkantoor Jireël Verhage. Opdrachtgever is altijd zelf eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

9.2 Schrijfkantoor Jireël Verhage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Schrijfkantoor Jireël Verhage. Voor het geval wordt geoordeeld dat Schrijfkantoor Jireël Verhage geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Schrijfkantoor Jireël Verhage alleen aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

9.3 Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen van kracht.

9.4 Schrijfkantoor Jireël Verhage streeft altijd naar het leveren van goed werk in overeenstemming met professionele normen en in overeenstemming met de briefing, opdrachtomschrijving en/of offerte. Helaas zijn fouten, ook bij een tekstschrijver, menselijk. Fouten in een publicatie vallen dan ook niet onder de verantwoording van Schrijfkantoor Jireël Verhage. Gelukkig komen fouten niet vaak voor. Mocht Opdrachtgever ze toch tegenkomen dan zullen ze zonder extra kosten worden gecorrigeerd. Wel zo eerlijk.

Als er iets toch niet instaat

10.1 Als zich tussen Opdrachtgever en Schrijfkantoor Jireël Verhage een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

10.2 Op elke overeenkomst tussen Schrijfkantoor Jireël Verhage en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Tot zover.

Jireel vertelt wat hij doet